WASIMA OF Husaruvka

 

29.10.2008 - 15.08.2021

 

Veteran Polish Champion

Veteran Club Winner 2017

Polish Champion

 

Progeny:

 

Litter D

  

IMAGINE Laska Faina

 

02.10.2014 - 10.02.2020

 

Interchampion

Hungarian Champion

Slovak Champion

Polish Champion

Czech Champion

Slovak Winner 2017

Polish Junior Champion

 

Progeny:

 

Litter D - Bytomska Sfora FCI

Litter J - Radoszowska Duma FCI

Litter G - Cancrimo FCI

Litter T - z Pekinskiej Elity FCI

Litter L - Radoszowska Duma FCI

Litter I - Puszapek FCI

Litter E - Bytomska Sfora FCI

Litter M - Radoszowska Duma FCI

Litter M - Cancrimo FCI

Litter R - Radoszowska Duma FCI

 


 

BEAUTIFUL GIFT FROM SULTAN FOR Radoszowska Duma FCI

 

03.06.2010 - 13.06.2019

 

Champion of Poland

Junior Champion of Poland

 

Progeny:

 

Litter E

Litter F

Litter G

Litter H

Litter J

Litter M

Litter O 

 

GRETA Radoszowska Duma FCI

 

05.06.2014 - 27.01.2019

 

 

 

Wanted Soul SHOW MEN LOUIS

 

16.02.2010 - 20.07.2014

 

Champion of Poland

Junior Champion of Poland

 

Progeny:

 

Litter D - Radoszowska Duma FCI

Litter E - Radoszowska Duma FCI

Litter A - Bytomska Sfora FCI

Litter F - Radoszowska Duma FCI

Litter E - Deszczoto FCI

Litter A - From Lion's Rock FCI

Litter G - Radoszowska Duma FCI

 

 

 

COCO BLACK QUEEN Radoszowska Duma FCI

 

14.07.2011 - 19.05.2014

 

 

 

FJONA Szalot

 

20.10.2004 - 17.09.2012

 

Champion of Poland

 

Progeny:

 

Litter A

Litter B

Litter C

 

 

 

SUŁTAN Chines

 

23.08.2006 - 01.05.2010

 

Champion of Poland

Junior Champion of Poland

 

Progeny:

 

A - Radoszowska Duma FCI

E - Mnichowa Dolina FCI

B - Radoszowska Duma FCI